Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

DLA AUTORÓW

Aby zapobiegać zjawiskom znanym jako “ghostwriting” i “guest authorship”, Redakcja zwraca szczególną uwagę na rzetelność publikacji naukowych i wymaga podawania autorów/współautorów, którzy wnieśli istotny wkład w powstanie publikacji.

Prosimy także o podawanie informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Wszystkie materiały nadesłane do redakcji są anonimowo oceniane przez dwóch recenzentów

 


Informacje dla autorów

(obowiązują  od XX numeru rocznika „Acta albaruthenica”)

Zasady przygotowania artykułów i recenzji do rocznika „Acta Albaruthenica”

 • Redakcja rocznika „Acta albaruthenica” przyjmuje do druku artykuły naukowe wcześniej nigdzie nieopublikowane z zakresu białorutenistyki (literatura i język). Plik należy podpisać w następujący sposób: nazwisko_ pierwsze dwa lub trzy wyrazy tytułu artykułu.
 • W roczniku „Acta albaruthenica” materiały zamieszczane są w języku polskim i białoruskim.
 • Przesłane teksty powinny być napisane za pomocą jednego z typowych edytorów, najlepiej w najnowszych wersjach MS Word for Windows. Tekst powinien być przygotowany przy wyłączonej funkcji automatycznego dzielenia wyrazów. Format czcionki: Cambria, wielkość: 12, odstęp między wierszami: 1,5.
 • Układ artykułu:
 1. Autor (imię i nazwisko): w j. oryginału, przy alfabetach wschodnich zapis również w j. angielskim (według zapisu w paszporcie).
 2. Afiliacja: w j. polskim oraz w j. angielskim.
 3. Adres e-mail (do opublikowania w piśmie).
 4. Kod ORCID.
 5. Tytuł w j. oryginału, angielskim, polskim, białoruskim (jeśli j. polski lub białoruski jest j. oryginału, pojawia się na pierwszej pozycji).
 6. Tekst artykułu.
 7. Bibliografia.
 8. Streszczenia (około 800 znaków) i słowa klucze (5–7) w j. angielskim, polskim, białoruskim.
 • W recenzji nad tekstem zamieszczamy nagłówek (pogrubiony) odnoszący się do recenzowanej pracy [imię i nazwisko autora recenzowanej pracy, tytuł pozycji (kursywa), wydawnictwo, miejsce, rok wydania i liczba stron]. Pod tekstem umieszczamy imię i nazwisko autora recenzji (kursywą z prawej strony) oraz adres e-mail.
 • W sprawozdaniach z konferencji nad tekstem umieszczamy tytuł konferencji (czcionka tekstowa), miejsce i czas jej zorganizowania (dzień, miesiąc, rok). Pod tekstem podajemy imię i nazwisko autora sprawozdania (kursywą z prawej strony) oraz adres e-mail.
 • Wraz z tekstem (jako plik pomocniczy) powinny być złożone następujące dane o autorze: imię i nazwisko, tytuł oraz stopień naukowy, miejsce pracy (uczelnia lub inna instytucja, katedra/zakład, funkcja, adres miejsca pracy), e-mail (najlepiej służbowy), adres do korespondencji, specjalność naukowa, zainteresowania naukowe oraz wykaz wszystkich artykułów autora z ostatnich 2 lat. Przysyłając dane osobowe, autor wyraża zgodę na ich upublicznienie zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.
 • Do artykułu/recenzji należy dołączyć Oświadczenie (do pobrania na dole strony), które musi być podpisane własnoręcznym podpisem autora. Wypełnione i podpisane oświadczenie można dostarczyć osobiście do Katedry Białorutenistyki, przesłać pocztą tradycyjną na adres Redakcji, ewentualnie zeskanować/sfotografować i skan/zdjęcie oryginału przesłać pocztą elektroniczną na adres acta.albaruthenica@gmail.com
 • Objętość artykułów nie powinna być mniejsza niż 0,5 arkusza wydawniczego (20 000 znaków ze spacjami) oraz nie większa niż 1 arkusz wydawniczy (40 000 znaków ze spacjami). Objętość zamieszczanych recenzji i sprawozdań do 8 000 znaków.
 • Cytaty do trzech linii tekstu ujmujemy w cudzysłów (bez kursywy), cytaty dłuższe wyróżniamy za pomocą wcięcia (dotyczy całości cytatu), stosując czcionkę 10 pkt.; fragmenty opuszczone należy oznaczyć trzema kropkami    w nawiasach ostrokątnych; odautorskie komentarze podajemy w formie przypisów dolnych (czcionka 10 pkt.), wprowadzanych automatycznie.
 • W tekście dopuszcza się stosowanie wyróżnień, tj. kursywę i pogrubienie. Kursywą podajemy tytuły cytowanych pozycji zwartych i artykułów (w tekście   i przypisach), wyrażeń obcojęzycznych oraz dla wyrazów i wyrażeń stanowiących przykłady. Pogrubienie – rezerwujemy dla tytułów, terminów       i partii tekstów wymagających wyróżnienia.
 • W cudzysłów (bez kursywy) ujmujemy (w tekście głównym i przypisach) tytuły czasopism.
 • W przypadku przywoływania nazw instytucji za pierwszym razem podajemy pełną nazwę wraz ze skrótowcem, w kolejnych przywołaniach należy posługiwać się skrótowcem.
 • Przypisy bibliograficzne dotyczące literatury przedmiotu umieszczamy wewnątrz tekstu.
 • Teksty złożone do rocznika „Acta Albaruthenica” powinny być poprawne pod względem językowym i przygotowane zgodnie z określonymi przez Redakcję wymogami. Teksty niespełniające tych wymogów nie będą przyjmowane do druku.
 • Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych ponosi autor publikacji.

 


SPORZĄDZANIE PRZYPISÓW:

Przypisy umieszczamy w tekście głównym w następujący sposób:

[nazwisko rok wydania: strony], np. [Александровіч 1971: 15] [nazwisko rok wydania, tom: strony], np. [Карскій 1922, III-3: 123]

W przypadku więcej niż jednej pracy danego autora, opublikowanej w tym samym roku, należy dodać kolejne litery alfabetu przy dacie (np., 2019a, 2019b).


 

SPORZĄDZANIE BIBLIOGRAFII:

Autor sporządza jeden wykaz literatury (Bibliografia, Бібліяграфія) dla całej pracy. Kolejność pozycji bibliograficznych powinna być alfabetyczna, według nazwisk autorów lub tytułów prac zbiorowych. Redaktorów prac zbiorowych należy oznaczyć przed nazwiskiem skrótem w języku zgodnym z publikacją (Red., Рэд.). Zestawienie powinno zawierać jedynie prace przywoływane lub cytowane w tekście. Nie należy numerować/wypunktowywać kolejnych prac, każdą nową pracę należy zacząć od nowego akapitu.

Pozycje bibliograficzne zapisane cyrylicą w bibliografii muszą być uzupełnione przez wariant transliterowany na stronie  https://www.translitteration.com/transliteration/en/belarusian/scholarly/ 

Po wariancie transliterowanym w nawiasie kwadratowym powinien być umieszczony oryginał.


 

ZAPIS BIBLOGRAFII

Monografie

Aleksandrovìč Scâpan. 1971. Pucâvìny rodnaga slova. Mìnsk: BDU [Александровіч Сцяпан. 1971. Пуцявіны роднага слова. Мінск: БДУ].

Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze. 1991. Red. A. Kłoskowska. Wrocław: Wiedza o Kulturze.

Gìstoryâ belaruskaj lìtaratury XI–XIX stagoddzâǔ u dvuh tamah. 2007. Red. U. Marhelʹ, V. Čamârckì. Mìnsk: Belaruskaâ navuka [Гісторыя беларускай літаратуры ХІ–ХІХ стагоддзяў у двух тамах. 2007. Рэд. У. Мархель, В. Чамярцкі. Мінск: Беларуская навука].

 

Rozdziały w monografiach

Kìsâlëǔ Genadź. 1994. Kìselʹ Apanas. U: Belaruskìâ pìsʹmennìkì: Bìâbìblìâgrafìčny sloǔnìk u 6 tamah. Minsk: Belaruskaâ èncyklapedyâ [Кісялёў Генадзь. 1994. Кісель Апанас. У: Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны слоўнік у 6 тамах. Мінск: Беларуская Энцыклапедыя].

Raźny Anna. 2001. Wiechi – od poszukiwań wolności do zniewolenia totalitarnego. Z doświadczeń inteligencji rosyjskiej. W: Inteligencja. Tradycja         i nowe czasy. Red. H. Kowalska-Stus Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Artykuły w czasopismach

Šlûbskì Alâksandr. 1927. Konfìskacyâ PANA TADÈUŠA D.-Marcìnkevìča. “Uzvyšša” № 2: 200–201 [Шлюбскі Аляксандр. 1927. Конфіскацыя ПАНА ТАДЭУША Д.-Марцінкевіча. “Узвышша” № 2: 200–201].

Bruchnalski Wilhelm. 1922. Z “Pamiętników” M. Marksa, witebszczanina. “Lud”   t. XXI: 151.

 

Materiały archiwalne:

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, LVIA 1248–2–1497, l. 234–247v (dodatkowo można również podać tytuł dokumentu).

Nacyânalʹny gìstaryčny arhìǔ Belarusì ǔ Grodne, NGA RB u Grodne, f. 1, vop. 22, spr. 1121, ark. 401–418v [Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі ў Гродне, НГА РБ у Гродне, ф. 1, воп. 22, спр. 1121, арк. 401–418v].

 

Publikacji internetowe:

Genealogia Polaków: Katalog Powstańców Styczniowych [online] https://genealogia.okiem.pl/powstanies/index.php?nazwisko=Piekarski [доступ: 28.09.2019].