Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

DLA RECENZENTÓW

Lista Recenzentów (2022):

 

 • Aleś Bielski (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
 • Gun-Britt Kohler (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg)
 • Dorota Michaluk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Mikalai Pryhodzich (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
 • Bazyli Tichoniuk (Uniwersytet Zielonogórski)
 • Wanda Barouka (Witebski Uniwersytet Państwowy im. P. Maszeraua)
 • Iryna Gaponenko (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
 • Jerzy Grzybowski (Uniwersytet Warszawski)
 • Siarhej Kavaliou (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Jadwiga Kozłowska-Doda (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Helena Pociechina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Aliaksandr Makarevich (Mohylewski Uniwersytet Państwowy im. A. Kulaszowa)
 • Anżeła Melnikava (Homelski Uniwersytet Państwowy im. F. Skaryny)
 • Igor Nabytowycz (Uniwersytet w Drohobyczu)
 • Tatciana Ramza (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
 • Liudmila Sinkova (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
 • Beata Siwek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Aliaksandr Smalianchuk (Polska Akademia Nauk)
 • Mikołaj Timoszuk (Uniwersytet Warszawski)
 • Halina Tychka (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
 • Halina Tvaranovich (Uniwersytet w Białymstoku)

Lista Recenzentów (2011-2021):

 • prof. UW dr hab. Nina Barszczewska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • prof. dr hab. Aleksander Barszczewski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • prof. dr hab. Wanda Barouka (Witebski Uniwersytet Państwowy, Białoruś)
 • prof. UwB dr hab. Lilia Citko (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
 • dr hab. Jerzy Gordziejew (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
 • dr Mirosław Jankowiak (Instytut Słowiański Akademii Nauk Republiki Czeskiej)
 • prof. dr hab. Siarhej Kavaliou (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
 • prof. UwB dr hab. Oleg Łatyszonek (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
 • prof. dr hab. Aliaksandr Makarevich (Mohylewski Uniwersytet Państwowy, Białoruś)
 • prof. dr hab. Tatciana Ramza (Białoruski Uniwersytet Państwowy, Białoruś)
 • dr hab. Ivan Saverchanka (Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Białoruś)
 • prof. dr hab. Liudmila Sinkova (Białoruski Uniwersytet Państwowy, Białoruś)
 • prof. dr hab. Beata Siwek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 • prof. dr hab. Aliaksandr Smalianchuk (Polska Akademia Nauk, Polska)
 • prof. UW dr hab. Mikołaj Timoszuk (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • prof. dr hab. Halina Tyczka (Białoruski Uniwersytet Państwowy, Białoruś)
 • prof. UwB dr hab. Halina Twaranowicz (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
 • prof. dr hab. Hienadź Cyhun (Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Białoruś)
 • dr hab. Jerzy Grzybowski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • prof. dr hab. Aliaksandr Krautsevich (Związek Pisarzy Białoruskich, Białoruś)
 • prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
 • prof. dr hab. Larysa Pisarek (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 • prof. dr hab. Mikalai Pryhodzich (Białoruski Uniwersytet Państwowy, Białoruś)
 • prof. dr hab. Michał Sajewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
 • prof. dr hab. Ivan Shtejner (Homelski Uniwersytet Państwowy im. Francyska Skaryny, Białoruś)
 • prof. dr hab. Bazyli Tichoniuk (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
 • prof. dr hab. Ihar Zhuk (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś)
 • prof. dr hab. Hanna Dylągowa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 • prof. dr hab. Valentyna Sobol (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • prof. SGGW dr hab. Teresa Zaniewska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska)

Zasady recenzowania artykułów
w czasopiśmie „Acta Albaruthenica”

  1. Nadesłane do publikacji teksty podlegają wstępnej weryfikacji pod względem ich zgodności z profilem czasopisma oraz spełnienia wymogów edytorskich przyjętych przez Redakcję.
  2. Teksty, odpowiadające kryteriom wymienionym w punkcie 1, po wstępnym zaaprobowaniu przez Redakcję, są przesyłane do dwóch recenzentów spoza uczelni (instytucji naukowo-badawczej), w której jest zatrudniony Autor. Opinie są sporządzane przez specjalistów z dziedziny, której dotyczy nadesłana praca.
  3. Tożsamość Autora recenzowanego tekstu nie jest ujawniana recenzentom. Nie ujawniane są również nazwiska recenzentów opiniujących konkretny tekst.
  4. Jeżeli recenzentowi jest znana tożsamość Autora, to ze strony recenzenta jest wymagana deklaracja o niewystępowaniu konfliktu interesów. Podobną deklarację podpisuje recenzent również w przypadku, jeżeli opiniodawca i Autor są zatrudnieni w tej samej jednostce.
  5. Recenzje mają formę pisemną i są sporządzane w języku polskim. Uwagi dodatkowe (inne) są sporządzane w języku polskim lub białoruskim. Każda recenzja w sposób jednoznaczny zawiera stwierdzenie recenzenta o dopuszczeniu tekstu do druku bądź o jego odrzuceniu.
  6. Artykuły, które otrzymały dwie pozytywne recenzje, są dopuszczane do druku.
  7. Raz w roku w wydaniu papierowym czasopisma oraz na jego stronie internetowej zamieszczana jest lista zbiorcza recenzentów.

Pliki do pobrania

Formularz recenzji PDF 

Formularz recenzji DOC