We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Read more

Acta Albaruthenica N° 20/2020

 Strona tytułowa wraz ze spisem treści

 

PDF
 
 STUDIA i ARTYKUŁY
 Вытокі і функцыі паэзіі ў лірыцы Алеся Барскага
 Ванда Бароўка
PDF
13–23
 Выданні і рукапісы Гутаркі старога Дзеда
 Мікола Хаўстовіч
PDF
25–66
 Уяўленні пра сірату ў традыцыйнай культуры беларусаў: асаблівасці вывучэння і перспектывы даследавання
 Вольга Шарая
PDF
67–85
 Літаратурна-міфалагічныя партрэты: героі і архетыпы ў народных і мастацкіх паданнях Беларусі ды Іспаніі
 Ángela Espinosa Ruiz
PDF
87–94
 Праблема рэпрэзентацыі жанчыны ў мужчынскай прозе ў асэнсаванні беларускіх даследчыкаў 1960–1980-х гг.
 Аляксандра Чарнавокая
PDF
95–109
 Аповесці для маладых дзяўчат Яна Чачота ў кантэксце літаратуры для дзяцей і моладзі
 Таццяна Кохан
PDF
111–122
 Sytuacja języka białoruskiego w warunkach dwujęzyczności (w ocenie gazety „Biełarus”)
 Ніна Баршчэўская
PDF
125–143
 Адлюстраванне беларуска-польскіх моўна-культурных сувязей у беларускіх антрапанімічных тэкстах ХІХ ст.
 Ірына Гапоненка
PDF
145–157
 Пераклад фемінітываў у рамане Тадэвуша Далэнгі-Мастовіча Prokurator Alicja Horn праз прызму гендарных стэрэатыпаў
 Вераніка Бандаровіч
PDF
159–168
 Моўны сорам беларусаў (сацыялінгвістычны аналіз)
 Уладзіслаў Іваноў
PDF
169–183
 Корпусная лінгвістыка як перспектыўны напрамак развіцця беларуска-польскіх моўных сувязей
 Радаслаў Калета, Ігар Капылоў, Уладзімір Кошчанка
PDF
185–198
 Слоўнік беларускай мовы Івана Насовіча: этналінгвістычны каментар
 Ірына Караткевіч
PDF
199–208
 Станаўленне навуковага стылю беларускай мовы ў пачатку ХХ ст.
 Кацярына Любецкая
PDF
209–219
 Актуалізацыя прагматычнай інтэнцыі моўцы ў гутарковым маўленні (на матэрыяле гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча)
 Юрый Mаліцкі
PDF
221–228
 Размова… …сусветаў: Інтэрпрэтацыя стылеўтваральных вобразных сродкаў і арыгінальных вобразаў паэтычнага маўлення Яна Чыквіна
 Алена Пісарэнка
PDF
229–238
 Да праблемы пераемнасці беларускай літаратурнай мовы: лацінаграфічныя тэксты XVIII стагоддзя
 Марына Свістунова
PDF
239–253
 Праславянская “грушавая” лексіка ў беларускай і польскай мовах
 Цімур Буйко
PDF
255–270
 Да біяграфіі Бенедыкта Янкоўскага
 Антон Францішак Брыль
PDF
273–274
 VARIA
 Дзмітрый Дзятко, Павел Міхайлаў, Мовазнаўцы. Нарысы па гісторыi беларускай лінгвістыкі, Выдавец А.М. Янушкевіч, Мінск 2017, 496 с.
 Radosław Kaleta
PDF
277–289
 Andriej Moskwin, Literatury białoruskiej rodowody niepokorne, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2019, 238 ss.
 Walentyna Sobol
PDF
281–282
 Zofia Trzeszczkowska (Adam M-ski), Listy do Zenona Przesmyckiego z lat 1887–1901, wstęp i oprac. A. Błasińska, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2019, 450 ss.
 Мікола Хаўстовіч
PDF
283–286
 Informacja o autorach
PDF
287–288